Przekształcenie gruntów użytkowanych wieczyście na własność

1.  Przekształceniem na własność objęte są wyłącznie grunty zabudowane budynkami mieszkaniowymi – jednorodzinnymi i wielorodzinnym.

2.  Opłata za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości stanie się „opłatą przekształceniową”.

3.  Opłata ta, jak wspomniano równa dotychczasowej opłacie za użytkowanie wieczyste, płatna będzie przez 20 lat.

4.  Przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy samego prawa. Ustawa  wymaga jednak aby właściwy  organ  gminy  wydał  zaświadczenie potwierdzające  fakt uzyskania własności.

Zaświadczenia wydawane  będą  bez obowiązku składania jakichkolwiek wniosków.  Gmina  na  ich wydanie  ma  1 rok, liczony od 1 stycznia 2019r.

Osoby,   które  pilnie  potrzebują  potwierdzenia przekształcenia  praw w  formie     zaświadczenia  z powodu chęci np. kupna-sprzedaży nieruchomości mieszkalnej mają  prawo złożyć  w urzędzie wniosek o wydanie zaświadczenia w trybie przyśpieszonym.

Zaświadczenia  wydawane w trybie przyśpieszonym obciążone są opłatą skarbową w wysokości 50,-zł.

5.  „Opłata przekształceniowa”, równa dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste będzie płatna do 31 marca każdego roku. Można ją też zapłacić jednorazowo. Jednorazowa opłata stanowi iloczyn dwudziestu opłat przekształceniowych.

Przykład:

1) dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste płatna do 31 marca każdego roku wynosi 100,-zł. Aktualnie będzie to „opłata przekształceniowa”, wynosząca również 100,-zł, płatna do 31 marca każdego roku, ale już nie przez cały okres wieczystego użytkowania (99 lat) ale 20 lat.

2) tę opłatę „przekształceniową” można zapłacić jednorazowo, wyniesie ona wówczas 100,-zł x 20 = 2000,- zł.

Podkreślić należy, że opłaty dotyczą wyłącznie gruntów, ponieważ co do zasady budynki i lokale posadowione na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym, stanowią własność użytkownika wieczystego.

Reasumując:

Użytkownicy wieczyści aby przekształcić swoje prawo, do momentu otrzymania zaświadczenia nie muszą robić nic. Prawo ich własności, co do gruntu zostanie ujawnione w księdze wieczystej na wniosek gminy. W księdze ujawnione zostanie również roszczenie o zapłatę opłaty przekształceniowej W przypadku zbycia nieruchomości, obowiązek regulowania opłat przekształceniowych przechodzi na nabywcę.

Sprawy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność prowadzi referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Pilchowicach, pok. 10 I piętro tel. 32 332-71-67.