Informujemy, że z końcem września zaczęły obowiązywać nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla jednostek osadniczych Pilchowice i Leboszowice. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmujący teren jednostki osadniczej Pilchowice – etap I został zatwierdzony uchwałą Nr LIII/405/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 sierpnia 2018 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmujący teren jednostki osadniczej Leboszowice został zatwierdzony uchwałą Nr LIII/406/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 sierpnia 2018 r. Miejscowe plany dostępne są w biuletynie informacji publicznej Gminy Pilchowice www.bip.pilchowice.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne. Informacji dotyczących planów miejscowych udzielają pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tel. 32 332 71 67.