Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice   
Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 31 lipca 2018 do 7 sierpnia 2018 roku trwać będzie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

Dodatkowa pula środków zabezpieczonych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie utrzymania obiektów sportowych na 2018 rok wynosi 10 500 zł.

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

  • posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,
  • nie działają w celu osiągnięcia zysku,
  • posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć stosowny wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6, pokój nr 4 / od 31 lipca 2018 do 7 sierpnia 2018 r.