Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia za informacją
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
w Katowicach

że 06.07.2018 r. / 07.07.2018 r.

w godzinach od 22.00 do 6.00

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach
będzie usuwało awarie wodociągu na sieci magistralnej
w Knurowie przy ul. Zwycięstwa

w związku z powyższym

wystąpią braki wody

w nw. rejonach: Szczygłowice, osiedle Szczygłowice, Krywałd, ul. Rybnicka
plus boczne, Niepodległości, Dworcowa, Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska,
gm. Gierałtowice


PWiK Knurów dołoży wszelkich starań celem zminimalizowania skutków zaistniałych niedogodności.