Wójt Gminy Pilchowie informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Stanicy, Leboszowic, Wilczy i Pilchowic. Projekty ww. projektów planów wyłożone są w dniach od 6 czerwca do 4 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Pilchowice w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój nr 10,  tel. 32 332 71 67 ) w godzinach pracy urzędu. Projekty planów miejscowych dostępne są również na stronie BIP Urzędu Gminy Pilchowice.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia znajdują się w obwieszczeniu.