Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice   

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 19 kwietnia 2018 do 24 kwietnia 2018 roku trwać będzie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

Dodatkowa pula środków zabezpieczonych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania obiektów sportowych  na 2018 rok wynosi 30 000 zł. 

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

1) posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, 

3) posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. 

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć stosowny wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6, pokój nr 4 od 19 kwietnia 2018 roku  do 24 kwietnia 2018 roku