Wydane dowody osobiste zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania.

Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

W roku bieżącym tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2008 r. na okres 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2013 r. na okres 5 lat.

Posiadanie nieaktualnego dowodu osobistego może spowodować brak możliwości potwierdzenia tożsamości
w różnych instytucjach np. w banku. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym Urzędzie Gminy lub Miasta na terenie całego kraju. Wyrobienie nowego dowodu osobistego jest bezpłatne, a wniosek wraz z aktualną fotografią należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności. 

Osoby posiadające podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP mogą starać się również
o wymianę dowodu osobistego przez internet za pośrednictwem strony internetowej https://obywatel.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich, pokój nr 1, tel. 32 235 65 85.