Z wielką radością Fundacja Lokalna  Grupa Działania Spichlerz Górnego
Śląska ogłasza VIII edycję Spichlerzowego Przeglądu Dialektów Gwary
Śląskiej „Godomy po naszymu” oraz  Konkurs „Danie Roku” .
Nagrodą dla laureatów konkursów będzie wyjazd do Parlamentu Europejskiego w
Brukseli. Tematem przewodnim konkursu Godomy po naszymu  w  roku 2018
jest „Je żech stond”. Do udziału w konkursie gwary śląskiej
zapraszamy chętnych od 12 roku życia wzwyż.
Tematem przewodnim konkursu Danie Roku jest „Jak godomy tak warzymy”.
Do udziału w konkursie kulinarnym zapraszamy: Stowarzyszenia, Koła Gospodyń
Wiejskich, Restauracje, Firmy Cateringowe, Osoby Fizyczne itp.
Karty zgłoszeniowe wraz z regulaminami konkursów dostępne na stronie
internetowej Fundacji LGD Spichlerz Górnego Śląska:
www.espichlerz.org.pl .Zgłoszenia przyjmowane są do 31.01.2018r. 
Wielki Finał odbędzie się w Gminie Kochanowice 6 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach.