W związku z licznymi obawami zgłaszanymi przez mieszkańców naszej Gminy, w szczególności przez Pilchowiczan, dotyczącymi rzekomego negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w Pilchowicach przy ulicy Rynek 29, Wójt Gminy Pilchowice zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie badań kontrolnych w zakresie pomiarów natężenia elektromagnetycznego w środowisku.

Z przeprowadzonych przez WIOŚ badań wynika, że przedmiotowa stacja bazowa telefonii komórkowej nie stanowi zagrożenia ani dla życia i zdrowia ludzi, ani dla środowiska.

Na dowód powyższego tut. Urząd upublicznia treść pisma otrzymanego z WIOŚ w Katowicach.