Pomysł na lepsze jutro

Urząd Gminy w Pilchowicach rozpoczął prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilchowice. Jest to dokument, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym. 

Zostanie on opracowany przez zewnętrznych ekspertów z firmy "ECO-SITE" z Rybnika, przy ścisłej współpracy pracowników Urzędu Gminy Pilchowice.

Fundusze potrzebne na jego opracowanie Urząd Gminy Pilchowice pozyskał w ramach projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro”, który jest realizowany w 90% ze środków Unii Europejskiej (85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% z budżetu państwa), oraz w 10% z budżetu Gminy Pilchowice.

Lokalny Program Rewitalizacji jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ będzie stanowić podstawę do ubiegania się o fundusze z UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Dlatego też ważne jest, by został on jak najlepiej przygotowany. 

Rzetelna diagnoza i określenie najpilniejszych spraw wymagających podjęcia działań naprawczych nie jest jednak możliwe bez zaangażowania mieszkańców, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych działających na ternie gminy. 

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o aktywny udział w procesie diagnostycznym. W pierwszym jego etapie prosimy o wypełnienie  do końca lutego 2017 ankiety on line zamieszczonej pod adresem https://pilchowice.pl/ankiety/517-program-rewitalizacji-gminy-pilchowice-pomysl-na-lepsze-jutro.

Ankiety są anonimowe i przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców szczególnie na tych obszarach, gdzie występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk.

O kolejnych etapach prac będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową www.pilchowice.pl,  profil na portalu facebook i informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeń. 

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Pilchowice potrwają do połowy 2017 r.