Urząd Gminy informuje, że 27 czerwca zakończył się etap konsultacji społecznych projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice. Przypominamy, że każdy kto kwestionuje przyjęte w nim ustalenia może w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca br. wnieść uwagi. Uwagi wniesione po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 332 71 67 lub na stronie internetowej: www.bip.pilchowice.pl