logo gison

 

Portal mapowy to aplikacja służąca do prezentowania między innymi obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Uwaga: portal mapowy wskazuje przeznaczenie działki w miejscu kliknięcia myszką. W celu pełnego opisu przeznaczenia działki należy sprawdzić przeznaczenie w stosunku do granic całej działki. Uzyskanie przez użytkownika niewłaściwych lub błędnych danych za pomocą programu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Gminy lub Wykonawcy wobec użytkownika programu.